FOTOGRAFSKI NATJEČAJ – Zaštićeno kulturno dobro u Primorsko-goranskoj županiji

Natječaj je otvoren od 6. listopada do 6. prosinca 2022.[1]

[1]Ovo je drugi ciklus natječaja. Kada se on zaključi, pregledaju sve prijave i  ako bude kulturnih dobara koja nisu fotografirana, onda se otvara  novi ciklus u kojem se dosnimavaju samo ona kulturna dobra koja nisu obuhvaćena prvim i drugim ciklusom ili ona kulturna dobra koja su fotografirana, ali fotografije nisu na razini tražene kvalitete. 

MALA KNJIGA VELIKOGA BLAGA

Kada je nešto proizvod kreativnih potencijala pojedinca ili pak manifestacija koja je proizašla iz postupanja i ponašanje određene socijalne grupe, govorimo o tradiciji i o kulturi koja ima status umjetničkoga djela. Dakle, time se stvara određeni kulturološki okvir koji postaje dio identiteta i pojedinca, a isto tako i naroda ili skupine kojoj taj pojedinac pripada.  Upravo takvi artefakti ili manifestne pojave proglašavaju se kulturnim dobrom i dobivaju status zaštićenoga kulturnog dobra. Naša Primorsko-goranska županija u Registru zaštićenoga kulturnog dobra  koje se vodi u Ministarstvu kulture RH ima 414 artefakata disperziranih na svom prostoru. Zadaća je ovoga projekta angažirati fotografsku javnost na  istraživanje i fotografiranje kulturnog blaga PGŽ-a, stoga pozivamo sve fotografske autore na sudjelovanje, a posebno su dobrodošli mladi jer time najizravnije uče o vrijednostima svoga  kraja.

Cilj projekta

Cilj je projekta izdavanje knjige s umjetničkim fotografijama svih zaštićenih kulturnih dobara Primorsko-goranske županije. Knjiga će biti tiskana na hrvatskom i engleskom jeziku i s mapama pojedinih područja PGŽ-a s označenim lokacijama kulturnog dobra, a uvrštene fotografije bit će reprezentant povijesti, kulture i identiteta ovoga kraja. Format knjige bit će 16 x 16 cm kako bi se što lakše nosila u džepu, torbi i kako bi bila dobar putokaz svima koji žele upoznati Primorsko-goransku županiju i uživati u njezinim vrijednostima. U njoj će biti uvrštene fotografije visoke umjetničke vrijednosti pa zato autorima sugeriram da maksimalno angažiraju svoj istraživački duh i kreativni potencijal. Iskoristite ovu jesen bogatu bojama za snimanja objekata i otvorenih prostora. Snimajte i danju i noću,  po kiši, oblačnom i sunčanom vremenu jer je tad, u tim  različitim vremenskim uvjetima i  svjetlo različito, a ono je, uz  dobru poziciju aparata,  važan preduvjet za odličnu fotografiju.

Želim vam sretno sudjelovanje!

Idejni pokretač i voditelj projekta

Borislav Božić, prof.PRAVILA NATJEČAJA

Opća pravila:

  1. Na natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne osobe. [1]
  2. Sudionik natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i  preuzima odgovornost  za autentičnost  i sadržaj prijavljenih fotografija. 
  3. Autor treba navesti mjesto i godinu nastanka fotografije. Navođenjem mjesta i godine snimanja, dajemo ozbiljnost i dostojanstvo našoj struci u proučavanju fotografskoga  stvaralaštva, a i svim drugim stručnjacima u proučavanju teme ovoga natječaja.
  4. Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja neće narušavati i neće mijenjati osnovni smisao snimljenoga sadržaja.  
  5. Autorsko pravo: Autor uz svoj potpis daje suglasnost organizatoru natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije,  a u svrhu promocije izložbe.
  6. Organizator će koristiti odabrane fotografije s izložbe za poticanje i unapređivanje fotografskoga stvaralaštva.
  7. Svaki autor, čije fotografije budu korištene ili reproducirane u katalogu ili nekoj drugoj publikaciji,   bit će o tome  obaviješten, dobit će primjerak tih publikacija u tiskanom ili elektronskom obliku na adresu koja je navedena u prijavnici. Moralna autorska prava, u smislu ispravnoga potpisivanja autora na tiskanim djelima, bit će u potpunosti poštovana.
  8. Izabrane i nagrađene fotografije bit će reproducirane u knjizi i katalogu, bez plaćanja naknade autorima. 


Natječaj:

Tema natječaja: Zaštićeno kulturno dobro u Primorsko-goranskoj županiji  koje se vodi u  Registru zaštićenog kulturnog dobra pri Ministarstvu kulture RH i ima 414 artefakata disperziranih na cijelom prostoru Županije. Popis zaštićenoga kulturnog dobra PGŽ-a dio je ovoga natječaja i može se preuzeti ispod ovog teksta. U popisu su obuhvaćena i materijalna i nematerijalna kulturna dobra, a nas u ovom natječaju zanimaju samo materijalna. Na popisu su žutom bojom označena nematerijalna kulturna dobra i ona nisu u ovom prvom ciklusu naš interes.


Pogledajte kartu s lokacijam kulturnih dobara: https://geoportal.kulturnadobra.hr/geoportal.html#/Broj fotografija i način prijave:

Autor na natječaj može prijaviti najviše petnaest /15/ fotografija u  JPG formatu i  duže strane ne veće od 4000 pixela i rezolucije 300 dpi. Autor može fotografirati najviše pet /5/ kulturnih dobara s popisa koji je sastavni dio natječaja. Autor može prijaviti najviše tri /3/ fotografije po jednom kulturnom dobru.

Tehnika:

Nema ograničenja;  fotografije mogu biti crno-bijele /CB/, monokromatske /M/ ili u boji /B/.

Kotizacija:

Za sudjelovanje na natječaju plaća se kotizacija u iznosu  75,00 /sedamdesetpet/ kn.

Uplaćuje se na račun organizatora Ateljea Yellow timea:  IBAN HR8624020061100904248  kod Erste banke, svrha uplate: Kotizacija za natječaj.

Slanje fotografija:

Fotografije se zajedno s prijavnicom i potvrdom o uplati kotizacije šalju na e-adresu: atelieryellowtime@gmail.com

Ako fotografije šaljete e-mailom, onda ih treba slati isključivo kao prilog /attachment/, a ne u tijelu e-maila ili dijeliti preko diska. Fotografije se mogu slati i Jumbo mailom ili WeTransferom .

Nepotpune prijave organizator neće uvažiti.

Potpisivanje fotografija /datoteka/:

Najprije se piše redni broj kulturnoga dobra /vidjeti popis koji je sastavni dio ovoga natječaja/ naziv kulturnog dobara pa ime i prezime autora, npr.:  107.  Kaštel Trsat, Marko Marković

Nije dozvoljeno stavljanje vodenog žiga na fotografije u obliku loga ili bilo kakvog drugog znaka ili potpisa.

Rok prijave:

Zadnji dan prijave je 6. 12. 2022.

Žiri:

Organizator će do zaključenja natječaja imenovati stručnu tročlanu komisiju koja će pregledati sve pristigle prijave i odabrati najbolje za objavu u knjizi Mala knjiga velikoga blaga.  Od  tih najboljih fotografija žiri će izdvojiti tri najbolja autor za nagrade i tri autora za pohvale.

Nagrade:

Organizator će do zaključenja natječaja definirati vrstu i vrijednost nagrada koje će dodijeliti najboljim autorima i objavit će ih na mrežnim stranicama.

Izložba:

Izložba će biti postavljena  u nekoliko mjesta Primorsko-goranske županije.

Knjiga:

Organizator će izdati knjigu pod nazivom Mala knjiga velikog blaga koju će besplatno dobiti svaki autor čija fotografija ili fotografije budu u njoj obavljene.

Katalog:

Organizator će izraditi i katalog izložbe u PDF formatu koji će putem e-maila dobiti svi sudionici natječaja.

Popunjavanjem  prijavnice i slanjem fotografija autor prihvaća opća pravila i uvjete natječaja.


[1] Posebno će biti raspisan ovaj natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije.

Komentari su zatvoreni.